اولین همایش ملی بهره‌وری در مدیریت شهری

در روز ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸، حسین عبده تبریزی در اولین همایش ملی بهره‌وری در مدیریت شهری شرکت کرد که به همت شرکت خدمات شهری شهر تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران تشکیل شد. دکتر عبده در سخنرانی خود پیرامون ارتقای بهره‌وری در اقتصاد شهری در ایران صحبت کرد. عنوان دقیق ارائة ایشان «نگاهی به بهره‌وری در اقتصاد شهری و روستایی از زاویة چند موضوع» بود. بخش اول صحبت ایشان به مسئلة ایجاد هویت برتر شهری و برندسازی برای شهر اختصاص داشت. در این بحث، سخنران ضمن توضیح سه محور توسعة پایدار در شهر تهران، شرح داد که چگونه در مسیر این توسعه می‌باید «اقتصاد جریان اصلی» را با نقطه‌نظرهای «اقتصاد توسعه» آشتی داد. بنابراین، نحوة همگرایی میان اقتصاد جریان اصلی و توسعة پایدار مورد بحث قرار گرفت.

محور بحث در این بخش، شیوة جذب و توزیع مازاد ارزش توسعه در درون‌شهرهاست. به عنوان نمونه، دکتر عبده از مثال جذب ارزش اراضی درون‌شهری صحبت کرد: شرح داد که منشاء این «ارزش اضافی» کدام است و شیوة تخصیص و کسب آن چگونه باید باشد تا شهروندان از نظر اجتماعی و اقتصادی برای جذب ارزش اضافی بیش‌تر درگیر باشند (inclusion). در همین بخش، دکتر عبده توجه حاضران را به مقولة مکان‌سازی (placemaking) و اهمیت آن در خلق ارزش در درون شهرها جلب کرد.

دو مقولة دیگر مورد بحث سخنران «مالکیت مسکن اجتماعی» و «شیوة تأمین مالی شهر هوشمند» بود که به دلیل محدودیت زمانی، سخنران صرفاً به شرح کلیات دو موضوع بسنده کرد.

دوشنبه 11 آذر ماه 1398
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.